Резултатите от националното проучване „Мениджмънт и лидерство“ бяха представени в Софийския университет.

Резултатите от националното проучване на тема „Мениджмънт и лидерство“, проведено в рамките на Националната програма „Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти“, бяха представени и обсъдени на кръгла маса в заседателната зала 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изследването е реализирано от екип на Факултета по педагогика по поръчка на Министерство на образованието и науката (МОН), като част от мониторинга на националната програма. На събитието присъстваха деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Ваня Божилова, заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева, представители на дирекцията „Квалификация и кариерно развитие“ към МОН, на Националния център за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти в Банкя, на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България, представители на Регионалните управления на образованието, директори на училища и други. Доц. д-р Ваня Божилова благодари на колегите си за възможността да бъдат заедно на това ключово събитие и заяви, че то е важно за всички тях, защото са различни страни, даващи възможност квалификацията на учителите – първоначалната и последващата, да бъде на онова равнище, което е качествено, зад което стоят реални резултати от работата. Деканът допълни, че това е тенденция, която през последните години е водеща – както на всички програми, които се създават за обучение в рамките на университета, така и по отношение на всички останали структурни звена, участващи в този процес. Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката, изрази радостта си, че на това събитие могат да се видят и говорят наистина по същество, по темата за квалификацията на учителите. „Това е една тема, която ние сме поставили като водеща в политиките, които изграждаме, особено през тази учебна година“, подчерта тя и добави, че една много голяма група работи по тази тема и вече има своите основни виждания и идеи, които да бъдат реализирани. За целта обаче са необходими и промени в Закона за предучилищното и училищното образование, каза заместник-министър Георгиева. „В тази връзка ние възложихме по отношение на националната програма за квалификация да се направят два различни погледа, за да можем да видим и външното мнение за това какво се случва в нашата система за квалификация. И в резултат на тези общи наблюдения и изводи да направим идеите за следващите крачки“, каза Мариета Георгиева. Тя заяви, че надеждите й към тази среща са много сериозни. Наистина е важно учителите в българското образование да бъдат на възможно най-високото ниво, да им бъдат създадени най-добрите условия за тяхната квалификация и личностно развитие, защото основно и главно от тях зависят резултатите на нашите деца, подчерта заместник-министър Георгиева. Петя Йорданова, член на Управителния съвет на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, също отправи поздрав към присъстващите и заяви, че това е правилният път за създаването на една среда, в която педагогическите специалисти да се развиват. Доц. Йонка Първанова, преподавател във Факултета по педагогика, както и ръководител на екипа, осъществил изследването, благодари на всички за активната им работа и представи колегите си, работили по изследването – проф. Силвия Николаева и доц. Росица Симеонова. Екипът от Факултета по педагогика представи накратко основните изводи и препоръки от реализираното проучване на тема „Мениджмънт и лидерство““ по отношение на обученията, проведени като част от Националната програма „Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти“, 2023 г. Очертаха се основните препоръки и възможности за подобряване на системата за продължаваща квалификация, съобразно потребностите на ръководителите на училища и детски градини, за повишаване на качеството на квалификацията и за подготовката на педагогическите специалисти. В края на форума заместник-мистър Георгиева очерта насоките за бъдещото развитие на Националната програма „Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти“ в контекста на осигуряване на качество на образованието и бъдещите политики в сферата на предучилищното и училищното образование.