Бюджетът е на плюс в края на май с над 600 милиона лева, съобщава финансовото министерство

53

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към май 2022 г. е положително в размер на 605,1 млн. лв. (0,4 на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 324,4 млн. лв. и по европейските средства в размер на 280,7 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2022 г. са в размер на 22 849,5 млн. лв. или 39,9 на сто от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 2373,9 млн. лв. (11,6  на сто) спрямо отчетените към май 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 2343,7 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 30,2 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 768,4 млн. лв., което представлява 39,5  на сто от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 2 042,5 млн. лв. (13 на сто) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 77,8  на сто от общите постъпления по КФП за периода. 

Приходите от преки данъци са в размер на 2987,0 млн. лв. или 32,5  на сто от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са 8718,5 млн. лв. (41,4 на сто от разчетите за годината), като приходите от ДДС са  6293,5 млн. лв. (42,6  на сто от планираните), от акцизи възлизат на 2220,4 млн. лв. (37,5 на сто от разчета), а тези от мита са 179,0 млн. лв. (59,1 на сто спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и други данъци) са в размер на 756,8 млн. лв. или 54,8 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5306,2 млн. лв., което представлява 39,6 на сто от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 3967,3 млн. лв. и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. 

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1113,8 млн. лева. 

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към май 2022 г. възлизат на 22  244,4 млн. лв., което е 35,2  на сто от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към май 2021 г. бяха в размер на 20 616,2 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 21 200 млн. лв., което представлява 35 на сто от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 19 999,2 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1190,3 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 10,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 372,2 млн. лв. (56 на сто от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на  България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 май 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 672,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към края на май .2022 г. е 9,37 млрд. лв., в т.ч. 8,34 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,03 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приемам Прочети още